Kategoriarkiv: Föreningen

Information som rör föreningsarbetet

Årsstämma 2016

Kallelse till årsstämman har gått ut till medlemmarna på mail den 17 maj.

Hej kära medlem!

Här kommer meddelande från Styrelsen och Valberedning med avseende på kommande årsmöte.

 

Meddelande från valberedningen

Vår förening är nu på väg in i en ny fas!

I mer än två år har nuvarande och tidigare styrelse medlemmar arbetat hårt för att få fiber till vår byggd. Inom överskådlig tid är leveransen klar och föreningen går in i en ny fas, från att vara driven i entreprenörsanda med stora visioner och får saker gjorda här och nu, till en mer förvaltande tid. I denna styrelse kommer arbetet mer att gå över till att skapa rutiner för att stabilisera föreningen för framtiden.

Valberedningen söker idag två nya ledamöter, varav en är ordföranderollen. Dessutom söker vi två suppleanter till styrelsen. De egenskaper vi tror att du som söker en styrelseplats hos oss har:

 • Du gillar ordning och reda
 • Du är en ”do´er”
 • Du brinner för din byggd

De arbetsuppgifter vi tror att du kommer att stöta på fram över ser du nedan. Har du erfarenhet av eller intresse för en eller flera av dessa kan du vara precis den vi söker.

 • Ta emot ansökningar från nya medlemmar och förse dem med information, priser m.m.
 • Rensa upp hemsidan från uppgifter som hade med bygget att göra till det som är mer relevant i framtiden
 • Ha kontakt med olika myndigheter för tex. att söka tillstånd vid utbyggnad av vårt nät
 • Säkerställa att den avgift som medlemmarna betalar till tex drift av nätet är rätt, varken för hög eller för låg
 • Skapa rutiner som förenklar det framtida arbetet
 • Digitalisera föreningen för att effektivisera manuella rutiner till automatiserade

Är du dessutom en kandidat till ordföranderollen behöver du även

 • Du har en stor förmåga att hålla ihop frågor
 • Du räds inte att följa upp att aktivitet verkligen blivit gjorda
 • Du har suttit och förhandlat olika frågor vid ett flertal tillfällen

Passar detta in på dig, eller känner du någon som du tror skulle passa? Ta kontakt med vår valberedning och lämna in din ansökan eller ditt tips.

 

Med Varma Hälsningar

Valberedningen

 

Jonas Axelsson                &       Thomas Danielsson

Jonas@hallalycke.se               ballarco@gmail.com

 

 

Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening kallar till årsstämma! 

I Kungabergshallen i Fritsla, måndagen den 6 juni kl. 17.00.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande.
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga ärenden.
 18. Mötets avslutande

 

Bilagor och ev. inkomna motioner publiceras på hemsidan.

 

Välkomna!

/Styrelsen

Angående extra fiber till en fastighet

Styrelsen har upplysts om att det har förekommit särbehandling angående betalning av extra fiber. Särbehandling av medlemmar är inte tillåtet enligt stadgarna. Vi har varit tvungna att reda ut det här och har fått läsa igenom tidigare protokoll för att se vad som ska gälla. Där har vi funnit (protokoll från april 2014) att det beslutats att extra fiber ska kosta 1500 kr styck. Det innebär att varje fastighet betalar en insats på 20 500 kronor (25 500 kr i Gullberg) och sedan 1500 kr för varje extra fiber. Ett hyreshus med 10 lägenheter betalar alltså 20 500 kr för fastigheten och sedan 1500 kr x 9 = 13 500 kr. Det här har behandlats olika och det är inte meningen. Därför behöver vi upplysa alla fastighetsägare med extra fiber att de ska betala 1500 kr för alla extra fiber som deras fastighet/fastigheter har begärt att få. Alla fastigheter som vill ha extra fiber får betala 1500 kr extra. Detta gäller byggnader på samma taxeringsenhet. Man kan alltså inte beställa extrafiber för 1500 kr till en annan taxeringsenhet.

/Styrelsen

 

Testmail och dagsverken

Bäste fibermedlem,

Ett testmail har gått ut till alla medlemmar i föreningen, vars mailadress vi har tillgång till,  för att se vilka vi lyckas nå genom email. Har du fått det här mailet så har vi registrerat din mailadress. Om du inte har fått mail från oss senast den 31 januari och vill ha chansen att t.ex. få kommande fakturor som e-faktura för att slippa fakturakostnader, vänligen maila din adress till: info@haggadalensfiber.se

 

Dagsverke:

Fram till årsstämman i juni har du som ej gjort ditt dagsverke chansen att hjälpa till med de dagsverken som utannonseras på vår hemsida: http://www.haggadalensfiber.se/ Om du inte har gjort ditt dagsverke till dess kommer du att få en faktura på 2000 kronor för friköp. Du kan självklart välja att köpa dig fri från dagsverke genom att betala in 2000 kronor på vårt bankgiro: 186-9528 

 

Vänligen
Styrelsen

 

Extrastämman 2015-10-04

Följande mail har gått ut till alla medlemmar som meddelat sin mailadress:

cropped-HäggådalensFiber_lång_färg-150dpi.jpg

Bästa medlem

Som styrelseordförande och på styrelsens vägnar vill vi bjuda in alla medlemmar till föreningens extrastämma söndagen den 4 oktober kl. 12.30 i idrottshallen på Kungaberg och redovisa status på projektet och vad för beslut som behöver tas under denna stämma.

 

 

Dagordning

 

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Beslut om ändring i stadgarna
 7. Beslut om kollektiv-tv eller individuell tv
 8. Övriga frågor:

a. ekonomi
b. försäljning
c. fiberblåsning

 

Bilagor

 

 1. Ändring i stadgarna

 

 1. Kollektiv-tv respektive individuell tv

 

 

Kort Information

 1. Ändring i stadgarna

 

Efter diskussioner inom styrelsen och med medlemmar har vi undersökt våra stadgar för att se till att vi följer lagen och för att se till att vi inte utsätter tveksamheter I bedömningen från skattemyndigheten eller andra framtida problem.

 

Vi har anlitat Coompanion, som arbetat med detta med ett stort antal fiberföreningar. Vi har anpassat våra stadgar så att det framgår vad medlemmarna skall få ut av föreningen och ändrat insatsbeloppet så att ingen tveksamhet skall uppstå avseende vad som är tjänster som är momspliktigt och vad som är kapital vilket inte är momsbelagt. Coompanion har läst våra stadgeändringar och förklarat sig nöjda med det nya förslaget.

 

För att ni skall kunna se vad som ändrats följer här det dokument som Coompanion godkänt med ändringarna I gul överstrykning. Se bifogat dokument.

 

Styrelsen rekommenderar därför att de nya stadgarna antages.

 

 

 1. Kollektiv-tv respektive individuell tv

 

Tillägg: Individuell tv från Sappa innebär att det alltid är minst 1 månads uppsägningstid såvida du inte valt att teckna upp dig på längre tid. Läs mer i denna broschyr http://issuu.com/sappa/docs/konsumentbroschyr. Läs gärna här för att se vad du kan välja mellan: https://sappa.se/utbud/paket

Har du frågor kring tv-kanaler så hänvisar vi dig till Sappa: 0774-444 744 eller per mail: hej@sappa.se

 

För att se en sammanfattning av vårt nuvarande avtal och de vi har möjlighet att välja, se bilaga 2.

 

 

 1. Sammanfattning

 

Styrelsen har haft en tuff tid med byte av styrelsemedlemmar och sökande efter kassör till föreningen. Nu har en medlem, Krister Andersson, erbjudit sig att ta hand om den ekonomiska biten för föreningens del. Han, tillsammans med ordförande Susanne Nystedt, har i dagarna fått tillgång till föreningens konto i Handelsbanken för att kunna utföra betalningar, bokföringar och få tillgång till föreningens ekonomiska uppgifter. Det kommer att ta några veckor för Krister att sätta sig in i allt som har med ekonomin att göra. Vid sidan av detta pågår ett gediget arbete att gå igenom alla medlemmars betalningar från 2013 fram till dagens datum för att kunna säkerställa att föreningen fått in alla inbetalningar. Ingen fiber kommer att slås på för de medlemmar som ej fullföljt sin betalning. I och med att tillgången till kontot inte funnits har detta arbete skett manuellt med utdrag från våra bokföringspärmar. Vi räknar med att arbetet är klart till den 30 oktober 2015. Då ska alla inbetalningar vara avprickade och påminnelser ska ha gått ut till de medlemmar som ej betalt hela sin insats. Ingen ekonomisk redogörelse kommer att presenteras på extrastämman men styrelsen ämnar informera om balansräkningen så fort vår nya kassör blivit tillräckligt insatt i föreningens ekonomi. Styrelsen hänvisar till den fullständiga ekonomiska redogörelse som presenterades på årsstämman i juni.

 

Vid en eventuell försäljning kommer varje medlem att bli erbjuden en viss summa för sin fiberanslutning. Styrelsen har inte prioriterat undersökningen av försäljningen än utan har fokuserat enbart på att färdigställa nätet först.

 

Återställningen av de fastigheter som har anmält att de vill ha hjälp med sin återställning är påbörjad och beräknas bli klar samma helg som stämman hålls.

 

Många undrar om hur det går med blåsning av fiber. Beställning är gjord och arbetet med detta påbörjas under v 40-41. Vi kommer att påbörja detta i Fritsla och det område som av vår projekterare kallar etapp 1. Detta område är från järnvägen mot Skephult dvs aratorpsvägen med omkringliggande vägar och områden (ca 100 fastigheter). Efter detta kommer vi metodiskt göra färdigt etapperna i Fritsla för att röra oss mot Kinnahult, Gullberg och Horndal. Vi räknar med att arbetet tar minst 2 månader men återkommer med en prognos när första etappen är gjord och vi fått lite mer information om vårt nät.

Det som är viktigt nu är att de som inte har satt upp sina dosor på vägen ser till att få detta gjort för att inte drabbas av avgifter pga av ställtid.

 

Vi är idag endast 8 aktiva styrelsemedlemmar och det är enormt mycket att göra. Känner du som medlem att du har tid och ork att engagera dig och vill hjälpa till på något sätt, vänligen hör av dig. Vi bygger det här nätet tillsammans!

 

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

 

 

 

 

 

Bilaga 1 – Stadgarna

Stadgar för
Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

(F.d. Fritsla Fiber Ekonomisk Förening)
Antagna 2013-05-16

 • 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening.

 • 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, bygga och förvalta ett fibernät. Medlem deltar i verksamheten genom egen insats samt genom att nyttja föreningens tjänster.

 • 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i MARKS KOMMUN, Västra Götalands Län.

 • 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Varje medlem har en röst på föreningens stämma för varje fastighet han äger och betalt insats för. Om en fastighet har flera ägare kan dock endast en av dem vara medlem. Medlem får företrädas av ombud som ska uppvisa fullmakt.

Ett ombud får endast företräda en medlem.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.

 • 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 • 6 INSATS

Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 300 kronor. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 300 kronor och högst 20 500 kronor för varje ansluten fastighet. En insats är bunden till fastigheten och kan överlåtas vid en försäljning.

En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar, och först 1 år efter medlems avgång.

 

 • 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Utöver detta skall medlemmen löpande betala en underhållsavgift för varje färdigställd anslutning.

 • 8 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

 • 9 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. Avgång kan ske tidigas 2 år efter inträde.

 • 10 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, med lägst noll och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Styrelsen kan bestå av personer som inte är medlemmar i föreningen.

 • 11 REVISORER

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med höst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 • 12 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december

 • 13 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse.

 

 • 14 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande.
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
 18. Mötets avslutande.

 

 • 15 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla en uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

 • 16 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas i förhållande till inbetalda insatser.

 • 17 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

 • 18 ÖVRIGT

För frågor som inte regleras av dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

 

Bilaga 2 – Sammanfattning kanalpaket

(Ladda ner bilderna nedan som Power point – klicka här)

 

image001

image002

image003

image004

image005

 

 

Extra stämma den 4 oktober 2015

Kallelse till extra stämma för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Extra stämma för Häggådalens Fiber Ekonomiska Förening genomförs den 4 oktober 2015 kl 12.30 i Kungabergshallen, Fritsla. Förslag till ärenden (motioner) att behandlas vid stämman ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast den 1 oktober 2015. Dagordning och mer information finns inom kort på hemsidan www.haggadalensfiber.se

Styrelsen Häggådalens Fiber

Extra stämma 4 okt (Prel)

Vi kallar till extra stämma den 4:e oktober i Kungabergshallen (Preliminärt – lokalbokning inte klar) då vi ska behandla en stadgeändring.
Vidare skall vi ta ställning till TV paketen från Sappa. Nya förhandlingar har givit nya förutsättningar. Ska vi behålla det tidigare beslutade paketet eller ska vi byta till det nya?

Mer information kommer snart…!

Föreningens årsstämma 2015

Bästa medlem

Som styrelseordförande och på styrelsens vägnar vill vi bjuda in alla medlemmar till föreningens stämma tisdagen den 30 juni 18.00 i idrottshallen på Kungaberg och redovisa status på projektet och vad för beslut som behöver tas under denna stämma.

 

Dagordning

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Medlemsavgifter till kommande verksamhetsår.
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Beslut om ytterligare anslutningsavgift för nuvarande fastigheter.
 16. Beslut om mandat för styrelsen att undersöka en eventuell försäljning av nätet.
 17. Övriga frågor

 

Bilagor

 1. Historik
 2. Ekonomisk sammanställning
 3. Ekonomiska vägval
 4. Omval och nyval av styrelse
 5. Inkomna motioner
 6. Information från Valberedningen
 7. Sammanfattning

 

Ladda ner hela dokumentet inkl bilagor här:

Årsstämma 2015 Bilagor

Årsredovisning:

Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning

 

Extra stämma 8 juni!

Vi kommer hålla en extra föreningsstämma den 8:e juni där beslut skall tas om vilken kommunikationsoperatör vi ska anlita.
Vi kommer även att informera om dagsläget och svara på frågor.

När: 8 juni 2014 klockan 18.00
Var: Kungabergshallen, Idrottsvägen 10 i Fritsla

Styrelsen