Stadgar

styrelse

Stadgar för
Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

(F.d. Fritsla Fiber Ekonomisk Förening)
Org.nr. 769626-4147
Antagna 2015-10-04. Ändringar 2017-05-22, 2018-05-14

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att projektera, bygga och förvalta ett fibernät. Medlem deltar i verksamheten genom egen insats samt genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i MARKS KOMMUN, Västra Götalands Län.

§ 4 MEDLEMSKAP

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Varje medlem har en röst på föreningens stämma för varje fastighet han äger och betalt insats för. Om en fastighet har flera ägare kan dock endast en av dem vara medlem. Medlem får företrädas av ombud som ska uppvisa fullmakt.

Ett ombud får endast företräda en medlem.

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller den styrelsen utser.

§ 5 MEDLEMS SKYLDIGHETER

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 INSATS

Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 300 kronor och högst 20 500 kronor för varje ansluten fastighet. En insats är bunden till fastigheten och kan överlåtas vid en försäljning.

En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar, och först 1 år efter medlems avgång, dock högst 300 kr.

§ 7 ÅRSAVGIFT

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Utöver detta skall medlemmen löpande betala en underhållsavgift för varje färdigställd anslutning.

§ 8 UTESLUTNING

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§ 9 AVGÅNG

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången. Avgång kan ske tidigast 2 år efter inträde.

§ 10 STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, med lägst noll och högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 11 REVISORER

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 12 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december

§ 13 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

Denna skall bestå av resultaträkning, balansräkning samt förvaltningsberättelse.

§ 14 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 12. Val av ordförande.
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.
 14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
 18. Mötets avslutande.

§ 15 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA OCH ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla en uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelse skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämman sker via hemsidan samt i lokalpress. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 16 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas i förhållande till inbetalda insatser.

§ 17 UPPLÖSNING

Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 18 ÖVRIGT

För frågor som inte regleras av dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.