Årsstämma 2017

Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga. Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 22 maj kl. 18.30. Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 15 maj så att vi hinner behandla dem.

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

12. Val av ordförande.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning.

17. Ändring av stadgar ang. återbetalning av insats vid utträde.

18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

19. Mötets avslutande

Välkommen!
MVH Styrelsen