Föreningen

Information från styrelsen

 • Årsstämman 2019 2019-05-13

  Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga.

  Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 27 maj, kl. 18.30
  Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 14 maj så att vi hinner behandla dem.

  Vi söker fler styrelsemedlemmar, gärna pensionärer som kan hjälpa föreningen dagtid, vardagar. Kontakta styrelsen genast vid intresse!

  Välkommen!

  Continue reading →
 • De som inte betalar sina fakturor… 2019-02-17

  Inkassokrav kostar föreningen mycket pengar och ger dåligt resultat, därför provar vi nu en annan metod.
  Påminnelse skickas ut en vecka efter förfallen faktura. Därefter stängs anslutningen ner efter ytterligare en vecka. Anslutningen kopplas på igen vid inkommen betalning. Stadgarna stödjer detta arbetssätt.
  Styrelsen 2019-02-06

  Continue reading →
 • God helg 2018-12-23

  Styrelsen önskar alla fiberuppkopplade en God helg och hoppas att allt fungerar som det ska.
  Om något krånglar, tveka inte att felanmäla, efter att ha felsökt själva förstås. Felsökningsguide hittar du på hemsidan. Felanmälningar lämnas via hemsidans formulär. Jag (Mats) felsöker och åtgärdar fel så snabbt jag kan, även kvällar och helger, i den mån jag är tillgänglig.

  Continue reading →
 • Stora uppgraderingar av nätet planerat! 2018-10-29

  Senaste året har vi inte postat mycket annat än avbrott och fel, men nu kommer litet spännande nyheter!

  Uppgradering centrum:

  Vi har kapacitetsbrist i centrum – kring Gärdebovägen. Därför har vi beställt en uppgradering så att vi får fler fibertrådar till detta området. Det innebär tyvärr att vissa förbindelser kommer att behöva kapas då en fiberkabel ut från Nod 2 är för liten (48 fiber) och skall bytas till en större (192 fiber) De abonnenter som sitter på denna 48-kabel måste då kopplas bort och läggas över till den större kabeln. Tidsuppskattningen är 2-3 dagars avbrott.  Området som drabbas är delar av Risma och Basteråsvägen, ca 22 st abonnenter.
  I en fas 2 kommer vissa abonnenter i Centrum, söder om Gärdebovägen också att behöva kopplas ur för att läggas om till den nya kabeln. Hur många som drabbas där är oklart än så länge.
  Vi hoppas på förståelse för de drabbade, det innebär ju att vi får möjlighet att koppla in fler abonnenter till föreningen.

  Alla drabbade kommer att kontaktas separat! Uppgraderingen är planerad till januari 2019, om inte vintern kommer tidigt, då skjuter vi på det till våren, mars-april 2019.

   

  Anslutning till omvärden:

  Vi projekterar en sedan länge planerad förbindelse mot Kinnarumma i samarbete med Ljushults fiberförening för trafikutbyte, eftersom vi behöver fler anslutningar mot omvärlden. Om Segloraförbindelsen grävs av blir ju hela nätet utslaget, vilket vi alla märkte förra året… En temporär lagning genomfördes dock efter några timmar, så avbrottet blev inte så långvarigt den gången.
  Med flera anslutningspunkter uppnår vi ett robustare nät. Vi får också möjlighet att sälja transport genom vårt nät vilket ger inkomster till föreningen.

  En tidsplan för när grävning skall ske är inte klar ännu.

  Finansiering:

  Föreningens ekonomi är god och utökningsprojekten finansieras av eget kapital. Utökningarna innebär också möjlighet till ökade inkomster, bland annat genom inkoppling av fler abonnenter men även genom försäljning av sk. svartfiber, transport genom vårt nät.

  //Styrelsen

   

  Continue reading →
 • Årsstämman 2018 2018-05-11
  1. Bokslutet: Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 170101-171231

  2. Valberedningens förslag:

   Valberedningens förslag 2018
   Val
   Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid
   Susanne Nystedt Omval Ordförande 1 år
   Per Gustafsson omval Revisor 1 år
   Kvarstår i ytterligare ett år
   Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid kvar
   Mats Uhlén Kvarstår Ledamot 1 år
   Tony Nilsson Kvarstår Ledamot 1 år
   Krister Andersson Kvarstår Ledamot 1 år
   Örjan Johansson Kvarstår Ledamot 1 år
   Lämnar styrelsen
   Förnamn Efternamn typ Uppdrag Tid kvar
   Gullik Webjörn Lämnar Ledamot  
   Ove Johansson Lämnar Ledamot  
   Mikael Bynander Lämnar Suppleant  

   Förslag från styrelsen:
   Andreas Göransson, Nyval.

  3. Inkomna motioner, 1 st:
   Styrelsens motion:
   Del av § 15 lyder:
   Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.

   Ändras till:
   Kallelse till föreningsstämman sker via hemsidan samt i lokalpress.

  Continue reading →
 • Årsstämma 2018 2018-04-27
  Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga.
  Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 14 maj kl. 18.30.
  Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 7 maj så att vi hinner behandla dem.
  Välkommen!

   

  Continue reading →
 • Dags för årsstämma 2017 2017-05-19

  Välkommen den 22 maj kl. 18.30 till Folkets hus i Fritsla.

  1. Här är valberedningens förslag:
  Susanne Nystedt Omval Ordförande 1 år
  Gullik Webjörn Sittande Ledamot 1 år
  Ove Johansson Sittande Ledamot 1 år
  Mats Uhlen Omval Ledamot 2 år
  Fredrik J-son Nyval Ledamot 2 år
  Tony Nilsson Nyval Ledamot 2 år
  Krister Andersson Nyval Ledamot 2 år
  Örjan Johansson Nyval Ledamot 1 år
  Mikael Bynander Sittande Suppleant 1 år
  1. Motioner som kommit in:

  Stadgeändring angående återbetalning av insats vid utträde från föreningen.

  Styrelsen föreslår att ingen återbetalning sker vid utträde från föreningen efter 22 maj 2017 då medlemmarnas insatser redan är förbrukade för att anlägga fiberanläggningen.

  1. Tillägg till verksamhetsberättelsen:

  Föreningen avslutade sitt samarbete med Bynet och valde Fiberbolaget som ny systemleverantör. Under året har blåsning och svetsning varit det främsta uppdraget. Fiberbolaget lämnade en offert som föreningen godtog. Tidsplanen sattes till maj 2016. Då skulle hela nätet vara färdigblåst och klart.

  1. Årsredovisningen. Ladda ner som pdf: HFEF-Årsredovisning2017
  Vänligen Styrelsen

   

  Continue reading →
 • E-faktura är bra! Posten är mindre bra… 2017-05-10

  Vi får rapporter från medlemmar som fått påminnelser om obetalda fakturor, att de inte fått ursprungsfakturan! (Gäller postade pappersfakturor)
  Vi misstänker att brev försvinner i postgången, och det är inte första gången! Vid ett massutskick december 2015 försvann, vad vi misstänker, en hel låda med försändelser!

  Vi vill med anledning av detta uppmana alla er som inte ännu anmält till er bank att ni vill få e-faktura från fiberföreningen, att göra så nu. Det kostar föreningen både tid och pengar att hantera och reglera postens misstag.

  Hur man anmäler e-faktura varierar från bank till bank, men försök att göra detta med föreningen – och alla andra företag och myndigheter som kan hantera e-faktura.

   

  Continue reading →
 • Styrelsemedlemmar sökes 2017-05-04

  Nu närmar det sig Häggådalens Fiber Ekonomiska förenings årsmöte (22 maj kl. 18.30 i Folkets Hus i Fritsla). Valberedningen utlyser en sökning efter nya ledamöter till styrelseposter.

  Föreningens stadgar säger att styrelsen ska bestå av minst 6 och max 10 ledamöter, samt upp till 4 suppleanter. Nuvarande styrelse är väldigt tydlig med att meddela att man inte orkar med arbetsbelastning med nuvarande bemanning, utan man måste få fler styrelsemedlemmar som är aktiva i arbetet. Tillsammans måste vi därför säkerställa att vi får 10 aktiva ledamöter. Blir vi inte tillräckligt med ledamöter behöver förening istället anställa kanslipersonal vilket blir en ökad medlemsavgift för samtliga medlemmar (oavsett om man nyttjar tjänsterna eller inte).

  Valberedningen tar tacksamt emot alla tips på styrelseledamöter till föreningen. Vill Ni inte prata med personen själv tar vi i valberedningen gärna kontakten.

  Mvh
  Valberedningen
  Jonas Axelsson, 0706297760, jonas@hallalycke.se
  Thomas Danielsson, 0705378429, ballarco@gmail.com

   

  Continue reading →
 • Årsstämma 2017 2017-04-23

  Nu är det dags för den årliga föreningsstämman för Häggådalens Fiber Ekonomisk förening och som medlem kallas du härmed till att deltaga. Stämman kommer att äga rum i Folkets hus i Fritsla, måndagen den 22 maj kl. 18.30. Ev. motioner ombeds skickas till styrelsen senast 15 maj så att vi hinner behandla dem.

  Dagordning:

  1. Mötets öppnande

  2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

  3. Godkännande av röstlängden.

  4. Val av en eller två justeringsmän.

  5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

  6. Fastställande av dagordningen.

  7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.

  8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.

  9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

  10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

  11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

  12. Val av ordförande.

  13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas.

  14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

  15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

  16. Val av valberedning.

  17. Ändring av stadgar ang. återbetalning av insats vid utträde.

  18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

  19. Mötets avslutande

  Välkommen!
  MVH Styrelsen

   

  Continue reading →